loading Wczytywanie

Aktualności

Święcenia kapłańskie

| autor:

W białostockiej archikatedrze 30 maja br., w uroczystość Trójcy Świętej trzech diakonów naszego seminarium otrzymało z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego święcenia w stopniu prezbiteratu.

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim!”. Słowa tej pieśni, wykonanej przez chór Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, otworzyły oficjalne uroczystości przyjęcia święceń kapłańskich trzech diakonów AWSD: dk. Mateusza Dobrzyńskiego (z parafii św. Andrzeja Boboli w Białymstoku), dk. Konrada Węcławskiego (z parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku) i dk. Rafała Zakrzewskiego (z parafii NMP z Guadalupe w Białymstoku).

30 maja br., w uroczystość Trójcy Świętej, o godz. 9.30 w kaplicy seminaryjnej rozpoczął się pierwszy etap uroczystości święceń – podpisanie deklaracji wierności, posłuszeństwa i celibatu. W tym doniosłym wydarzeniu wzięli udział: ks. Abp Edward Ozorowski, metopolita białostocki, Rektor AWSD, ks. dr hab. Andrzej Proniewski wraz z członkami Zarządu AWSD, ceremoniarz archidiecezji białostockiej, ks. dr Tomasz Powichrowski, profesor AWSD oraz bracia klerycy. Ks. Rektor złożył kandydatom do prezbiteratu najserdeczniejsze życzenia, przywołując słowa Jezusa z Ewangelii według św. Jana: „Wytrwajcie w miłości mojej”. Następnie kandydaci złożyli wyznanie wiary, przysięgę wierności i podpisali deklaracje przed święceniami w stopniu prezbiteratu z prośbą o dopuszczenie do stanu kapłańskiego. Ks. Abp w słowie skierowanym do kandydatów zauważył, iż jest ich w tym roku tylko trzech i odniósł tę liczbę do symboliki Trójcy Świętej. Wyraził przy tym przekonanie, iż pozwoli to na zachowanie jedności między nimi i w Kościele.

Następnie w Auli św. Kazimierza odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów w AWDS. Ks. Rektor przybliżył zebranym różne etapy niełatwej drogi seminaryjnej absolwentów. Zachęcił ich do ciągłego pogłębiania formacji intelektualnej i wręczył diakonom: M. Dobrzyńskiemu i R. Zakrzewskiemu dyplomy. Zwracając się do dk. K. Węcławskego, który ukończył studia przed trzema laty, stwierdził, że „cieszy fakt, iż doczekał on uroczystej chwili”. Na pamiątkę okresu formacji seminaryjnej kandydaci do kapłaństwa otrzymali błogosławieństwa Ojca Świętego, które odczytał Prefekt alumnów, ks. dr Marian Strankowski, a wręczył ks. Rektor.

W głównych uroczystościach wzięli udział księża biskupi: Abp Edward Ozorowski, Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko, profesorowie i moderatorzy AWSD, księża archidiecezji białostockiej, alumni, siostry zakonne, rodziny neoprezbiterów, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni wierni.

W uroczystą liturgię, którą swoim kunsztem uświetnił chór alumnów AWSD, kierowany przez ks. Krzysztofa Łapińskiego, profesora AWSD, wprowadziła zgromadzonych pieśń „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja!”.

Ks. Rektor zaświadczył wobec ks. Abpa i wszystkich zebranych o godności kandydatów do przyjęcia święceń i poprosił ks. Abpa o wyświęcenie ich na prezbiterów. Abp Metropolita pouczył kandydatów o obowiązkach wynikających z przyjęcia posługi w Kościele, skierował słowo do rodziców kandydatów, przypominając o obowiązku i powinności głoszenia przez nich Ewangelii, sprawowania świętych obrzędów Eucharystii, sakramentów pokuty i namaszczenia chorych, nabożeństw uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Kandydaci wyrazili wolę przyjęcia święceń jako gorliwi współpracownicy biskupów, przyrzekli cześć i posłuszeństwo ks. Abpowi i Jego następcom.

Podczas odśpiewanej przez wszystkich zebranych Litanii do Wszystkich Świętych kandydaci przyjęli postawę prostracji. Istotnym elementem uroczystej liturgii było nałożenie rąk i modlitwa święceń przez ordynariusza białostockiego i wszystkich obecnych kapłanów. Dopełnieniem tego było namaszczenie im przez Hierarchę dłoni olejem Krzyżma św., podanie pateny z hostią i kielicha z winem oraz nałożenie szat liturgicznych przez starszych prezbiterów. Po uroczystym obrzędzie święceń nowo wyświęceni kapłani koncelebrowali wspólnie z Abpem Ordynariuszem i księżmi wychowawcami liturgię Mszę św.

Pod koniec Mszy św. ks. Rektor odczytał neoprezbiterom dekrety mianujące ich wikariuszami w następujących parafiach: ks. Mateusza Dobrzyńskiego skierowano do posługi w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce, ks. Konrada Węcławskiego w parafii pw. NMP Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie, zaś ks. Rafała Zakrzewskiego do parafii pw. Opatrzności Bożej w Michałowie.

W słowie pasterskim, skierowanym do nowo wyświęconych kapłanów ks. Abp odwołał się do treści dzisiejszej Ewangelii, w której Chrystus pytał Piotra: „A wy za kogo mnie uważacie?”, zaś apostoł odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”, Mesjasz, jak powiedział Abp metropolita, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, jedynym, który może nam zapewnić osiągnięcie celu ostatecznego. Arcypasterz kościoła lokalnego wyraził przy tym radość, iż w Kościele nie brakuje jeszcze misjonarzy, ale poprosił też zgromadzonych wiernych o pomoc, troskę i przede wszystkim modlitewne wsparcie, „by nigdy nie zostawić ich osamotnionych”.

W imieniu swoim i kolegów przemówił ks. Mateusz Dobrzyński, składając gorące i serdeczne podziękowania Księżom Biskupom, moderatorom, wychowawcom i profesorom seminarium, rodzicom, przyjaciołom i bliskim, braciom klerykom i tym wszystkim, których spotkali oni na swojej drodze życia. Zaznaczył przy tym, iż swoją posługą w Kościele i świadectwem kapłańskiego życia będą oni pisać piątą Ewangelię, mówiącą o tym, „jak dobry jest Pan”.