loading Wczytywanie

Aktualności

Sympozjum misjologiczne w AWSD w Białymstoku

| autor:

Stowarzyszenie Misjologów Polskich zorganizowało Sympozjum Misjologiczne, zatytułowane: „Misje i misjologia 100 lat po „Maximum illud”. Odbyło się ono 2 października br. w budynku AWSD w Białymstoku.

Wydarzenie poprzedziła, w seminaryjnej kaplicy, uroczysta Eucharystia, której przewodniczył J. E. ks. Abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Mszę Św. koncelebrowali także ks. Biskupi: ks. Bp Jan Piotrowski i ks. Bp Andrzej Kaleta z diecezji kieleckiej oraz ks. Bp Henryk Ciereszko. Sympozjum rozpoczęło się ok. godz. 8.30 w Auli św. Kazimierza w gmachu Seminarium.

Sympozjum swoją obecnością zaszczycili wspomniani księża Biskupi. W wydarzeniu wzięli także udział moderatorzy AWSD w Białymstoku, profesorowie seminarium, duchowni białostockiego prezbiterium, alumni, siostry zakonne oraz zaproszeni goście.

Prelegentów oraz przybyłych gości przywitał w imieniu wspólnoty seminaryjnej ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Rektor AWSD w Białymstoku oraz profesor UwB. Pierwszej sesji sympozjum przewodniczył ks. Bp J. Piotrowski, drugiej zaś ks. prof. Jan Górski. Każde wystąpienie poprzedziło krótkie curriculum vitae danego prelegenta, przedstawione przez przewodniczącego sesji.

Słowo wprowadzające skierował do zebranych ks. Abp T. Wojda, który w latach 2012-2017 pełnił funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Białostocki Hierarcha krótko naszkicował ogólną sytuację geopolityczną w XIX w., początki rozwoju myśli misjologicznej i genezę powstania listu apostolskiego papieża Benedykta XV, zatytułowanego: „Maximum illud” (1919 r.).

Wystąpienie ks. Abpa wzbudziło wśród słuchaczy żywe zainteresowanie. Ks. prof. J. Górski postawił ks. Abpowi pytanie, dotyczące sensu i celu przypominania tego dokumentu. W odpowiedzi Abp T. Wojda stwierdził, że jest to w odniesieniu do misji, powstania misjologii oraz pracy misyjnej dokument przełomowy. Ks. Abp podzielił się także interesującymi spostrzeżeniami, które wyniósł podczas pracy w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Wspomniał on też o różnego rodzaju trudnościach, na jakie natrafia się w trakcie docierania z Dobrą Nowiną do różnych krajów i kontynentów. Są one bardzo zróżnicowane. Przeszkody te ogniskują się wokół kilku kwestii. Są to w pierwszym rzędzie wielkie religie, typu: islam, hinduizm, buddyzm, które zawężają przestrzeń dla ewangelizacji. Na terenach misyjnych istnieje też szereg problemów natury politycznej, gdzie nierzadko miejscowe władze przeciwne są działalności ewangelizacyjnej. Kolejnym problemem jest zjawisko laicyzacji, coraz częściej wdzierające się niemal do wszystkich środowisk życia społecznego. Inną z trudności jest działalność masonerii na terenach misyjnych. Działalność misyjną utrudnia też polityka ONZ, która często przybiera formę podkopywania nauczania Kościoła. Należy też wspomnieć o prześladowaniach, na skutek których najczęstszymi ofiarami są misjonarze.

Do wygłoszenia referatów zaproszono następujących prelegentów: ks. dra Marcina Wrzosa z Poznania, redaktora naczelnego pisma „Misyjne Drogi” oraz portalu internetowego „misyjne.pl”; ks. dra hab. Franciszka Jabłońskiego z Gniezna, wiceprezesa Stowarzyszenia Misjologów Polskich oraz redaktora czasopisma „Studia Misjologiczne”, ks. dra hab. Wojciecha Kluja, prof. UKSW w Warszawie, prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszkę z UKSW w Warszawie, prezesa Stowarzyszenia Misjologów Polskich.

Ks. dr M. Wrzos wygłosił referat, zatytułowany: „Prasa misyjna i „nowe media” jako element stymulujący misyjne zaangażowanie”. Odnosząc się do aktualnej sytuacji w środkach społecznego przekazu, wskazał w nim między innymi mechanizmy antykościelnej manipulacji. Przedstawił także funkcje nowych mediów misyjnych, wykaz prasy misyjnej oraz nowych mediów z kręgu misjologii.

Ks. dr hab. F. Jabłoński przedstawił referat pt.: „Rola i znaczenie kleryckich kół misyjnych”. Odniósł się on głównie do nowego watykańskiego dokumentu, poświęconego formacji seminaryjnej: „Ratio fundamentalis”. Prelegent przedstawił w swoim wystąpieniu palącą potrzebę działalności kleryckich kół misyjnych. We podsumowaniu wyakcentował rolę kół misyjnych, szczególnie w tych seminariach, w których one nie funkcjonują. Ponadto istniejące koła misyjne powinny się stopniowo stawać kołami misjologicznymi. Istotny jest też powrót do praktyki wakacyjnych spotkań misyjnych, jakie przed laty odbywały się między innymi w Pieniężnie. Na koniec zaapelował do alumnów, by każdy z nich pozyskiwał innych dla działalności misyjnej, angażując w to entuzjazm wiary.

O godz. 12 wspólnie odmówiono modlitwę „Anioł Pański”.

Ks. dr hab. W. Kluj zaprezentował referat: „Stulecie listu apostolskiego „Maximum illud”. Przedstawił w nim krótki szkic sytuacji Kościoła przed pontyfikatem Benedykta XV, po I wojnie światowej oraz usytuował list apostolski w dzisiejszej sytuacji Kościoła. List ten, według prelegenta, stanowi zachętę, by na nowo przemyśleć obecną sytuację misyjną w Kościele.

Ks. dr hab. T. Szyszka wygłosił referat, zatytułowany: „Misyjne aspekty nauczania papieża Franciszka”, w którym uwypuklił węzłowe elementy nauczania Papieża, poświęconego szeroko rozumianej misyjności. Prelegent wskazał przy tym na pozytywne przykłady księży misjonarzy, między innymi wspomniał o ks. Adamie Wińskim, wywodzącym się z archidiecezji białostockiej.

W podsumowaniu Arcybiskup Metropolita zwrócił uwagę zebranych na istotną rolę Słowa Bożego w działalności misyjnej. Stwierdził on między innymi: „Misjonarzami jesteśmy na tyle, na ile przeżywamy kontakt ze Słowem Bożym”.

Prelegentom za wygłoszone referaty oraz uczestnikom za uwagę podziękował przewodniczący drugiej sesji sympozjum ks. prof. J. Górski. W imieniu ks. Rektora zaprosił on zebranych na posiłek do seminaryjnego refektarza.

GALERIA