Biblioteka

Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Historia Biblioteki

Biblioteka AWSD

Powstanie Biblioteki AWSD w Białymstoku łączy się ściśle z przeniesieniem Seminarium Duchownego z Wilna do Białegostoku. Dekretem Rady Komisarzy Ludowych Litewskiej Republiki Radzieckiej z dnia 15.02.1945 r. skazano Wileńskie Seminarium Duchowne na zamknięcie. W tej sytuacji abp Romuald Jałbrzykowski po naradzie z profesorami Wydziału Teologicznego i Seminarium Duchownego podjął decyzję o przeniesieniu seminarium do Białegostoku. Początki w Białymstoku zarówno Seminarium jak i biblioteki były trudne. Trzeba było wszystko organizować od początku, bowiem cały księgozbiór Biblioteki Seminarium Duchownego Wileńskiego został w Wilnie. Dodatkowa trudność, to brak odpowiednich pomieszczeń i zabezpieczenia wzrastającego z biegiem lat księgozbioru. Dlatego powstała konieczność budowy nowego budynku przeznaczonego na Bibliotekę AWSD i Archiwum Diecezjalne. Realizacja tego zamierzenia stała się możliwa dopiero w 1994 r. Uwieńczeniem prac było poświęcenie gmachu Biblioteki AWSD 27.09.1997 r. w dniu inauguracji roku akademickiego 1997/1998.

czytelnia biblioteki AWSD

Od 1995 r. Biblioteka AWSD w Białymstoku należy do Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Biblioteka przekazuje do Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w Bibliotece Narodowej dane o nabywanych czasopismach zagranicznych oraz prowadzi wymianę dubletów książek i czasopism z innymi bibliotekami. W grudniu 1994 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki, a w styczniu 2000 r., uzyskała dostęp do internetu.

W 2005 roku Biblioteka AWSD została zaproszona do współudziału w tworzeniu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Zdigitaliziwane obiekty będące w posiadaniu biblioteki można oglądać na stronie PBC. 

W 2007 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Bibliotece AWSD w Białymstoku środki finansowe na realizację zadania: Konserwacja starych druków w Bibliotece AWSD w Białymstoku. Projekt został sfinalizowany w grudniu 2007 r.

Regulamin biblioteki AWSD

  1. Wszyscy zainteresowani księgozbiorem Biblioteki AWSD w Białymstoku i zbiorami Archiwum Archidiecezjalnego mogą korzystać na miejscu w czytelni. Nie wypożycza się zbiorów poza Seminarium.
  2. Czytelnik jest zobowiązany zostawić w szatni wierzchnią garderobę (płaszcz kurtka), parasol, teczka, torba.
  3. Czytelnik korzystający w czytelni proszony jest o przekazanie osobie dyżurującej dowodu tożsamości, wpisanie się do zeszytu ewidencji i zachowanie ciszy.
  4. Przyniesione ze sobą do czytelni wydawnictwa należy zgłosić osobie dyżurującej.
  5. Do czasopism bieżących i księgozbioru podręcznego czytelni jest wolny dostęp. Zbiory magazynowe (czasopisma z lat biegłych i książki) są udostępniane po złożeniu na nie zamówienia na rewersie.
  6. Niepublikowane prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie są udostępniane w czytelni wyłącznie na podstawie pisemnej zgody promotora pracy magisterskiej czytelnika.
  7. Stare druki są udostępniane następnego dnia po złożeniu zamówienia.
  8. Istnieje możliwość wykonania odbitek kserograficznych z niektórych dokumentów bibliotecznych. Nie można wykonać odbitek z: prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich, z książek i czasopism wydanych przed 1945 r., z materiałów archiwalnych bez zgody Dyrektora Archiwum.
  9. Opuszczając czytelnię należy oddać wypożyczone materiały osobie dyżurującej. Książki i czasopisma przyniesione z magazynu, z których czytelnik będzie korzystał w najbliższych dniach, mogą pozostać w czytelni przez okres dwóch tygodni.