Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Przyjmowanie kandydatów odbędzie się w dniach 14 lipca i 7 września 2023 r. o godz. 10.00.

Kandydat zgłaszający się do AWSD w Białymstoku składa w rektoracie następujące dokumenty:

1. Podanie do rektora z prośbą o przyjęcie do AWSD z podaniem motywacji;

2. Życiorys;

3. Świadectwo chrztu i bierzmowania;

4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej;

5. Świadectwo maturalne (oryginał i odpis);

6. Sądowe zaświadczenie o niekaralności;

7. Świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia;

8. Opinia proboszcza o kandydacie;

9. Opinia katechety o kandydacie;

10. Trzy fotografie;

11. Dowód osobisty oraz dowód ubezpieczenia (własnego lub rodzica, przy którym kandydat jest ubezpieczony).

11 września 2023 r. o godz. 10.00 w gmachu AWSD w Białymstoku kandydaci odbędą rozmowę z psychologiem oraz dokonają rekrutacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Uniwersytetu.

Kandydaci przyjęci do AWSD w Białymstoku rozpoczynają formację 25 września 2023 r. (przyjazd do godz. 16.30).

Wszelkie pytania związane z podjęciem formacji w AWSD w Białymstoku należy kierować bezpośrednio do rektoratu seminarium
(tel. 572-626-851, 517-923-946; e-mail: rektorat@awsd.bialystok.pl).

ks. dr Marian Strankowski, rektor AWSD w Białymstoku