loading Wczytywanie

Aktualności

Eucharystia z udzieleniem posługi lektoratu i akolitatu

| autor:

Tradycyjnie przed I Niedzielą Wielkiego Postu alumni naszego seminarium duchownego przyjęli posługi lektoratu i akolitatu.

Posług udzielił im ks. abp. dr Józef Guzdek podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 5 marca w Sanktuarium św. Wojciecha, biskupa i męczennika. 

Do tych uroczystości cała wspólnota Seminaryjna przygotowywała się przez trzydniowe rekolekcje, które przeprowadził ks. mgr lic. nauk biblijnych Tomasz Mazurek. Rekolekcjonista jest studentem Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie.

Jeden z alumnów, który przyjął posługę lektoratu, zauważa że jest to kolejny etap formacji seminaryjnej, który przybliża nas do szczególnej lektury i znajomości Pisma Świętego, ale przede wszystkim zbliża nas i zachęca do pogłębiania relacji z Jezusem Chrystusem w jego Słowie co - prowadzi nas do lepszej relacji z drugim człowiekiem. 

Posługi lektoratu i akolitatu są ważnym etapem w formacji do kapłaństwa: lektorat to nie tylko konkretna posługa, ale też zobowiązanie do ustawicznego rozważania Pisma św.; podobnie akolitat, oprócz wyznaczonych zadań, wymaga pielęgnowania pobożności eucharystycznej.

Święty Paweł zaznaczył już w pierwotnym Kościele potrzebę spełniania przez różnych ludzi, różnych posług dla budowania całości Kościoła, pisząc do wspólnoty w Rzymie: Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. (Rz 12,4-6)

Sześciu alumnów III roku od teraz może przewodniczyć niektórym nabożeństwom czy błogosławić pokarmy na stół wielkanocny w Wielką Sobotę.

Alumni Mateusz Anikiej, Michał Cylwik i Krzysztof Radomski od dziś są upoważnieni m.in. do rozdzielania Komunii św. podczas liturgii, a także do zanoszenia jej chorym

W punkcie 7 OWMR czytamy, że Eucharystia, którą Kościół celebruje, „składa się jakby z dwóch części, mianowicie z Liturgii słowa i z Liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem we Mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm”.

GALERIA